Những hình ảnh được lưu giữ lại xuyên suốt chặng đường từ những ngày xưa cũ, từ những khách hàng thân quen và từ những cảm xúc bất chợt... được lưu giữ lại như là những minh chứng đẹp đẽ...

LLab Quận 1/ Branch District 1

LLab Quận 3/ Branch District 3

LLab Giảng Võ (Hà Nội)/Branch Ha Noi