Hỗ trợ xóa tài khoản

[VI] Làm thế nào để tôi gửi yêu cầu xóa tài khoản của mình?

Để gửi yêu cầu xóa tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua phần hỗ trợ hoặc gửi email đến địa chỉ [email protected] Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình xóa tài khoản của bạn.

[EN] How to request an account deletion?

To request an account deletion, please contact us through the support section or send an email to [email protected] We will assist you through the process of deleting your account.

  [VI] Những dữ liệu gì của tôi sẽ được xóa?

  Khi yêu cầu xóa tài khoản, chúng tôi sẽ xóa tất cả thông tin cá nhân và dữ liệu liên quan từ tài khoản của bạn trong hệ thống của chúng tôi.

  [EN] Which kind of data will be deleted?

  When requesting an account deletion, we will erase all personal information and related data from your account in our system.

  [VI] Có thể thực hiện khôi phục tài khoản của tôi sau khi đã xóa hay không?

  Sau khi đã xóa tài khoản, không thể khôi phục lại tài khoản và dữ liệu đã bị xóa. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã cân nhắc kỹ trước khi quyết định xóa tài khoản của mình.

  [EN] Can I restore my account after deletion?

  After account deletion, it’s not possible to restore the account and the deleted data. Please ensure careful consideration before deciding to delete your account.

  [VI] Tôi có thể yêu cầu xóa một phần dữ liệu trong tài khoản của mình hay không?

  Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ xóa toàn bộ tài khoản và dữ liệu liên quan. Đối với bất kỳ yêu cầu xóa dữ liệu cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ cụ thể.

  [VI] Tôi có thể yêu cầu xóa một phần dữ liệu trong tài khoản của mình hay không?

  Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ xóa toàn bộ tài khoản và dữ liệu liên quan. Đối với bất kỳ yêu cầu xóa dữ liệu cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ cụ thể.

  [EN] Can I request deletion of specific data in my account?

  Currently, we only support deletion of the entire account and related data. For any specific data deletion requests, please contact us for specific assistance.